Регистрација спортских организација – клубова се врши у периоду 1. јул -15. јул 2024.

Молимо све клубове да прочитају информацију и поступе по упутству.

Обрасци за регистрацију се достављају искључиво са емаил адресе клуба или законског заступника. У „subject” (предмет маила) се обавезно уписују назив клуба и реч „регистрација“ (на пример Партизан регистрација).

Не достављају се обрасци из прошле сезоне, већ обрасци у овој објави.

Достава се врши на адресу takmicenja@stss.rs.

Клубови достављају:

1. образац бр. 1– само у ексел формату, без печата и потписа,
– сва поља се обавезно попуњавају, по упутству у обрасцу у колони D (осим ако је наведено да није обавезно)

2. образац бр. 2 – само у ексел формату, без печата и потписа,
– сва поља се обавезно попуњавају, по упутству у заглављу колона)
– имена у обрасцу су само примери, подаци клуба се прекуцавају преко примера

3. уплата чланарине се врши најкасније до 15.7.2024. Број рачуна је у примеру доле.

Чланарину плаћају сви клубови у СТСС у истом износу. (15.000,00).

Након истека рока, у додатном року до 15.8.2024. износ чланарине се увећава за 50%. Клуб који ни у додатном року не изврши плаћање чланарине губи право на регистрацију и такмичење.

Новооснована спортска удружења плаћају 50% чланарине.

Непотпуни обрасци, или обрасци попуњени супротно упутству које се налази у самом обрасцу, неће бити прихваћени.

Самостални спортиста доставља податке директно у емаил поруци – име и презиме, датум рођења, и копија извода из МКР, ако је спортиста малолетан. У „subject” (предмет маила) се обавезно уписује презиме и реч „самостални“ (на пример Петровић самостални).

СТСС не доставља предрачун за плаћање чланарине. Клубови којима је предрачун потребан, могу да користе предрачун у прилогу. Рачун ће бити достављен по уплати.

Предрачун

Пример налога за пренос:

Налог за пренос

Подаци примљеним пријавама и извршеним уплатама се објављују на интернет страни СТСС.

Уплата чланарине територијалним савезима се врши по упутству надлежног територијалног савеза, у року и на начин који утврди територијални савез (ти подаци се не достављају СТСС).

Плаћање чланарина за спортисте, домаће и стране држављане се врши од 15.7.2024. до 31.7.2024. по упутству које ће СТСС накнадно да објави.

Плаћање накнада за регистрацију прелазака из клуба у клуб се врши од 15.7.2024. до 31.7.2024. по упутству које ће СТСС накнадно да објави.

Спортисти који играју за клубове у иностранству су дужни да прибаве сагласнот СТСС. Сагласност се издаје на захтев који садржи име и презиме играча, назив и државу страног клуба и упућује се на адресу office@stss.rs. Играч који игра у иностранству без сагласности, губи чланска права у СТСС.

Фотографије се НЕ достављају док СТСС не објави позив за доставу. НЕ достављају се ни: приступница, уговор о двојној регистрацији, докази о лекарском прегледу, доказ у уплати чланарине, копија МКР, уговори са играчима, уговор са тренерима. СТСС може ове податке захтевати накнадно. Клуб је дужан да их има у својој архиви и достави СТСС на захтев.

Београд, 26.6.2024.